Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van:

The X-clusive
Staalsteden 4-3
7547 TA Enschede
KVK nummer: 77930363
E-mail: info@myzenful.nl

Artikel 1: Toepasselijkheid, definities

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod en elke overeenkomst van koop en verkoop tot stand gekomen via de website www.myzenful.com van The X-clusive, gevestigd te Enschede, hierna te noemen “The X-clusive”.
 2. De koper wordt verder aangeduid als “de wederpartij”.
 3. Diverse bepalingen in deze algemene voorwaarden zien op een natuurlijke persoon die handelt buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit. In deze bepalingen wordt de wederpartij aangeduid met de term “de consument”.
 4. Onder “aanbod” wordt verstaan: ieder aanbod van Zenful, al dan niet in de vorm van een schriftelijke offerte.
 5. Onder “schriftelijk” wordt verstaan: per brief, e-mail, of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.
 6. Onder “de website” wordt verstaan: de in lid 1 vermelde website van Zenful.
 7. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.
 8. Bij een discrepantie of strijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en een vertaling hiervan, geldt de Nederlandse tekst.
 9. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op uit de overeenkomst voortgekomen na- of deelbestellingen.

 

Artikel 2: Aanbod en prijzen

 1. Tenzij in/bij een aanbod een geldigheidstermijn wordt vermeld, betreft dit een vrijblijvend aanbod. Zenful mag dit aanbod uiterlijk binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding herroepen.
 2. Tenzij anders wordt vermeldt, zijn de in een aanbod, prijslijst of op de website vermelde prijzen inclusief BTW en exclusief eventuele kosten, zoals transportkosten, verzendkosten en administratiekosten. Per product wordt duidelijk melding gemaakt van het hiervoor geldende BTW-bedrag en de eventuele kosten.
 3. Een samengesteld aanbod verplicht Zenful niet tot levering van een deel van de aangeboden zaken tegen een overeenkomstig deel van de prijs.
 4. Het aanbod en de prijzen gelden niet automatisch voor nabestellingen.
 5. Getoonde modellen en voorbeelden, opgaven van kleuren, afmetingen, gewichten en andere omschrijvingen op de website zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar gelden alleen ter aanduiding. Hieraan kan de wederpartij geen rechten ontlenen.
 6. Indien zich tussen het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering hiervan voor Zenful (kost)prijsverhogende omstandigheden voordoen door wijzigingen in de wet- en regelgeving, overheidsmaatregelen, valutaschommelingen of wijzigingen in de prijzen van de benodigde materialen of grondstoffen, mag Zenful de overeengekomen prijzen dienovereenkomstig verhogen en aan de wederpartij in rekening brengen.
 7. Bij prijsverhogingen binnen 3 maanden na totstandkoming van de overeenkomst mag de consument de overeenkomst door middel van een schriftelijke verklaring ontbinden. Tenzij de consument binnen 14 dagen na mededeling van de prijswijziging aan Zenful kenbaar maakt gebruik te willen maken van zijn ontbindingsrecht, mag Zenful er vanuit gaan dat de consument met deze wijziging heeft ingestemd.

 

Artikel 3: Totstandkoming overeenkomsten

 1. Tenzij op de website anders wordt vermeld, is Zenful pas aan een bestelling via de website gebonden, nadat zij deze schriftelijk – al dan niet middels een automatisch bericht – aan de wederpartij heeft bevestigd.
 2. Aanvullingen op of wijzigingen van de algemene voorwaarden of de overeenkomst binden Zenful ook pas nadat deze schriftelijk aan de wederpartij zijn bevestigd.

 

Artikel 4: Koop op afstand – bedenktijd, ontbindingsrecht

 1. Dit artikel is uitsluitend van toepassing op de consument bij een koop op afstand in de zin van artikel 6:230g lid 1 van het Burgerlijk Wetboek.
 2. Bij een koop op afstand heeft de consument een bedenktijd. Binnen deze bedenktijd mag de consument de overeenkomst ontbinden zonder opgaaf van reden.
 3. De in het vorige lid bedoelde bedenktijd bedraagt een termijn van 14 kalenderdagen vanaf de dag waarop de consument of een door hem aangewezen derde (niet-zijnde de vervoerder):
 4. de zaak heeft ontvangen;
 5. de laatste zaak heeft ontvangen, indien de consument in één bestelling meerdere zaken heeft besteld en deze zaken afzonderlijk worden geleverd;
 6. de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen, indien de levering van één zaak bestaat uit verschillende zendingen/onderdelen;
 7. de eerste zaak heeft ontvangen voor een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken gedurende een bepaalde periode.
 8. De ontbinding vindt plaats door een schriftelijke mededeling van de consument aan Zenful al dan niet met gebruikmaking van een door Zenful ter beschikking gesteld modelformulier.
 9. Door een ontbinding overeenkomstig de voorgaande leden worden tevens van rechtswege alle eventuele aanvullende overeenkomsten ontbonden.
 10. De consument heeft geen ontbindingsrecht bij de levering van:
 11. specifieke, voor hem op maat gemaakte, zaken of zaken die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
 12. zaken die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling/verpakking na levering is verbroken;
 13. zaken die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere zaken.
 14. Indien de consument de geleverde zaak wil retourneren omdat deze niet voldoet aan hetgeen partijen zijn overeengekomen, gelden de bepalingen van het klachtartikel.

 

Artikel 5: Koop op afstand – retourzending, terugbetaling

 1. Tenzij Zenful de geleverde zaken zelf afhaalt/laat afhalen, moet de consument de zaken onverwijld – maar in ieder geval binnen 14 dagen na ontbinding – bij voorkeur in de originele verpakking, ongebruikt – voor zijn eigen rekening en risico aan Zenful of een door Zenful gemachtigde derde retourneren.
 2. Uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na ontbinding, betaalt Zenful de productprijzen van de geretourneerde producten – in het kader van de desbetreffende overeenkomst – terug op dezelfde wijze en in dezelfde valuta als door de consument werd gebruikt.
 3. Zenful is niet verplicht eventuele bijkomende kosten terug te betalen die zijn ontstaan doordat de consument uitdrukkelijk voor een andere wijze van levering heeft gekozen dan de door Zenful aangeboden minst kostbare wijze van standaardlevering.
 4. Tenzij Zenful de geleverde zaken zelf afhaalt/laat afhalen, kan de consument pas terugbetaling vorderen nadat Zenful de zaken retour heeft ontvangen of de consument heeft aangetoond dat de zaken door hem zijn teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip het eerst valt.
 5. Zenful mag retour gezonden zaken weigeren of slechts een deel van de – van de consument – ontvangen betalingen terugbetalen, indien de zaken zich niet in de originele verpakking bevinden, bewerkt zijn, gebruikt zijn (verder dan noodzakelijk om de aard, kenmerken en werking van de zaak vast te stellen) en/of beschadigd zijn. Zenful informeert de consument dan direct na ontvangst van de zaken.
 6. De consument is aansprakelijk voor de waardevermindering van de zaak als zijn behandeling van de zaak verder is gegaan dan noodzakelijk om de aard, kenmerken en werking daarvan vast te stellen.
 7. De consument is nooit aansprakelijk noch kosten verschuldigd voor het enkele feit dat hij gebruik maakt van zijn ontbindingsrecht.

 

Artikel 6: Inschakeling derden

 1. Als Zenful dit nodig acht, mag zij bepaalde leveringen door derden laten verrichten.

 

Artikel 7: Vertrouwelijke informatie

 1. Zenful houdt alle informatie die zij in het kader van het sluiten en uitvoeren van de overeenkomst van of over de wederpartij heeft verkregen geheim. Zenful verstrekt deze informatie alleen aan derden voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst.
 2. Zenful neemt alle redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaatregelen om deze informatie geheim te houden. Deze geheimhoudingsplicht geldt ook voor haar werknemers en derden die onder haar verantwoordelijkheid bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken zijn.
 3. Indien de informatie ziet op persoonsgegevens in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming, verwerkt Zenful de informatie conform deze verordening en meldt zij eventuele inbreuken op de beveiliging van de informatie ook conform deze verordening. Zenful is echter nooit aansprakelijk voor schade die de wederpartij lijdt als gevolg van het verlies of tenietgaan van deze informatie, tenzij dit te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van Zenful of het leidinggevend personeel op directieniveau dan wel de aansprakelijkheid voortvloeit uit de verordening.
 4. De geheimhoudingsplicht geldt niet indien Zenful als gevolg van wet- en/of regelgeving of een rechterlijke uitspraak de vertrouwelijke informatie moet openbaren en zich hierbij niet kan beroepen op een wettelijk of een door een rechter toegestaan verschoningsrecht. Deze uitzondering geldt ook voor de werknemers en andere personen zoals bedoeld in lid 2.

 

Artikel 8: Levering, leveringstermijnen

 1. Overeengekomen termijnen zijn nooit fatale termijnen. Indien Zenful haar verplichtingen niet (tijdig) nakomt, moet de wederpartij haar schriftelijk in gebreke stellen en daarbij nog een redelijke termijn gunnen om deze alsnog na te komen.
 2. Een overeengekomen termijn gaat in op het moment dat Zenful alle voor de levering noodzakelijke informatie en de eventueel overeengekomen (vooruit)betaling van de wederpartij heeft ontvangen. Indien hierdoor vertraging ontstaat, wordt de termijn naar evenredigheid verlengd.
 3. Zenful mag in gedeelten leveren en iedere deellevering afzonderlijk factureren.
 4. Het risico voor de te leveren zaken gaat op de wederpartij over op het moment dat deze het pand, het magazijn of de winkel van Zenful verlaten of Zenful aan hem heeft meegedeeld dat de zaken kunnen worden afgehaald.
 5. Verzending of transport van de zaken vindt plaats voor rekening en risico van de wederpartij en op een door Zenful te bepalen wijze. Zenful is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook die verband houdt met de verzending of het transport.
 6. Tenzij partijen een andere termijn overeenkomen, geldt voor levering aan de consument een termijn van maximaal 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. Daarbij gaat het risico op de consument over op het moment waarop de zaken feitelijk aan hem/een door hem aangewezen derde (niet-zijnde de vervoerder) ter beschikking staan. Indien de consument zelf de vervoerder aanwijst (niet-zijnde een door Zenful voorgestelde vervoerder), gaat het risico op hem over bij ontvangst van de zaken door deze vervoerder. Verzending of transport is voor rekening van de consument.
 7. Indien het, wegens een oorzaak gelegen in de risicosfeer van de wederpartij, niet mogelijk blijkt de bestelde zaken (op de overeengekomen wijze) aan de wederpartij te leveren of deze niet worden afgehaald, mag Zenful de zaken voor rekening en risico van de wederpartij opslaan. De wederpartij stelt Zenful dan binnen een door Zenful gestelde redelijke termijn alsnog in staat de zaken te leveren of haalt deze alsnog af.
 8. Indien de wederpartij na voornoemde redelijke termijn in gebreke blijft aan zijn afnameverplichting te voldoen, is hij per direct in verzuim. Zenful mag de overeenkomst dan met onmiddellijke ingang door een schriftelijke verklaring geheel of gedeeltelijk ontbinden en de zaken aan derden verkopen zonder gehouden te zijn tot vergoeding van schade, kosten en rente. Dit tast de verplichting van de wederpartij tot vergoeding van eventuele (opslag-)kosten, schade en winstderving van Zenful en/of het recht van Zenful alsnog nakoming te vorderen niet aan.

 

Artikel 9: Klachten

 1. De wederpartij controleert de geleverde zaken direct na ontvangst en vermeldt eventuele zichtbare gebreken, defecten, beschadigingen en/of afwijkingen in aantallen op de vrachtbrief of begeleidende bon of meldt deze – bij gebreke daarvan – binnen 2 werkdagen schriftelijk aan Zenful. Indien dergelijke klachten niet tijdig worden gemeld, worden de zaken geacht in goede staat te zijn ontvangen en aan de overeenkomst te beantwoorden.
 2. Overige klachten meldt de wederpartij direct na ontdekking – maar uiterlijk binnen de overeengekomen garantietermijn – schriftelijk aan Zenful. Alle gevolgen van het niet direct melden zijn voor risico van de wederpartij. Indien geen garantietermijn is overeengekomen, geldt een termijn van 1 jaar na levering.
 3. Bij gebreke van een tijdige klacht, is geen beroep mogelijk op een overeengekomen garantie.
 4. Indien bestelde zaken uitsluitend in bij Zenful voorradige (groothandels)verpakkingen of minimale hoeveelheden of aantallen kunnen worden geleverd, kunnen de zaken onderling geringe – in de branche geaccepteerde – afwijkingen vertonen wat betreft opgegeven gewichten, aantallen, kleuren en maten. Deze afwijkingen zijn geen tekortkoming aan de zijde van Zenful en hierbij is geen beroep op de garantie mogelijk.
 5. Klachten schorten de betalingsverplichting van de wederpartij niet op.
 6. Het vorige lid geldt niet voor de consument.
 7. De wederpartij stelt Zenful in staat de klacht te onderzoeken en verstrekt alle hiervoor relevante informatie. Indien voor het onderzoek retourzending noodzakelijk is, is dit voor rekening van de wederpartij, tenzij de klacht achteraf gegrond blijkt te zijn. Het transportrisico is altijd voor de wederpartij.
 8. Retourzending vindt plaats op een door Zenful te bepalen wijze en in de originele verpakking of emballage.
 9. Geen klachten zijn mogelijk over:
 10. onvolkomenheden in of eigenschappen van zaken die zijn vervaardigd uit natuurlijke materialen, indien deze onvolkomenheden of eigenschappen inherent zijn aan de aard van de materialen;
 11. verkleuringen en geringe onderlinge kleurafwijkingen;
 12. zaken die na ontvangst door de wederpartij van aard en/of samenstelling zijn veranderd dan wel geheel of gedeeltelijk zijn be- of verwerkt.
 13. Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer. Indien de webwinkel is aangesloten bij Stichting WebwinkelKeur en bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Controleer of deze webwinkel een lopend lidmaatschap heeft via https://www.webwinkelkeur.nl/ledenlijst/. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen door de door Stichting WebwinkelKeur aangestelde onafhankelijke geschillencommissie, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaald dienen